Meny
Kjøreregler for tildeling av treningstid i Midt-Tromshallen
Følgende praktiske bestemmelser må leietakerne i Midt-Tromshallen forholde seg til.

OBS! Nye regler om smittevern kan leses ved å trykke på denne linken.

Åpning av hallen og adgang til garderobe og bane:

Hvert lag ved ansvarlig lagleder/trener får utdelt et sett nøkler til henholdsvis inngangsdør og dør garderober/hall.

Et lag har i utgangspunktet ikke adgang til garderoben før 15 minutter før treningen starter.

Hallen skal stenges senest 30 minutter etter siste trening/kamp om kvelden. Fra høsten 2017 er det innført elektronisk låssystem.

Ingen spillere skal komme inn på banen før på det klokkeslett klubben/lagets trening/kamp starter. Lagets trening/kamp starter ikke før det tidspunkt som er oppgitt i leiekontrakten eller spilleplan.

Ansvarlig person gis opplæring i forhold til rutiner knyttet til åpning og stenging av hallen samt de tekniske installasjoner.

Ved bytte av bruker skal hallen låses og lysene slukkes om ikke den neste brukeren er kommet i hallen. Er den nye brukeren kommet på plass skal en selvfølgelig ikke slukke lysene og låse hallen.

Siste bruker må slukke lysene og låse hallen. Er ikke lysene i hallen slukket etter at siste trening er avsluttet vil vaktmester være på plass i hallen. Noe som betyr økte utgifter for driften av hallen. Ved gjentakelse vil det bli vurdert å pålegge den aktuelle leietaker/bruker å dekke merkostnadene dette medfører. Senest 30 minutter etter at treningen er over skal hallen (garderobene) forlates.

Renhold og rydding i hallen, tribunen og garderoben.

Leietaker plikter å holde det reint og ryddig på kunstgresset og ellers inne i hallen og på tribunen. Og for å lette dette er tribunen inndelt i tre soner som vil lette renholdet når lagene forlater hallen.

Det er forbud mot å spytte på banen og å bruke snus og tyggegummi i hallen. Alt av tape og annet søppel må fjernes når laget forlater hallen.

Sand og skitt (om vinteren snø) skal bankes av skoene utenfor hallbygningen, og må ikke dras med inn i garderobene. Det er heller ikke tillatt å vaske av skoene i vasken i dusjen.

Når laget forlater garderoben skal alt av søppel være fjernet.

Det er lagets ansvar å foreta rydding og grovrengjøring i hallen og garderoben etter trening og kamp.

Forlat garderoben i den stand som dere ønsker at den skal være når dere kommer dit.

Hver leietaker plikter å oppgi i leieavtalen en person som er ansvarlig for at leietaker forlater hall og garderobe i ryddig stand etter trening og kamp.

Dersom vi får rapport om at leietakere ikke overholder denne instruksen, kan dette resultere i at leieforholdet må opphøre.

Skader og hærverk:

Ansvarshavende hos leietaker plikter å påse at det ikke øves hærverk eller foregår misbruk av utstyr som er montert eller plassert i hallen. Dette gjelder blant annet målburene som må behandles med forsiktighet hvis de flyttes.

Oppdages skader eller mangler ved utstyr eller annet i hallen, plikter den ansvarlige å melde fra om dette umiddelbart. Skader utført ved uaktsomhet eller misbruk vil medføre erstatningsansvar.

Aktiviteter som ved pålegg ikke tillates i hallen, vil kunne være grunnlag for bortvisning fra hallen.

Parkering:

Parkering av biler skal skje på anviste parkeringsplasser ved Senja videregående skole, Finnfjordbotn og Midt-Tromshallen AS. Det er ikke anledning å parkere inne på plassen foran garderobebygget og på veien som går rundt hallen (se skilt om dette). Grunnen for dette er først og fremst fremkommelighet for nødetatene ved behov.

Vaktmestere og hallbetjening:

Det er fast ansatte vaktmester/hallbetjent i hallen. Alle spørsmål om feil og mangler ved hallen kan rettes til hallbetjenten. Vaktmester skal ivareta hallen på vegne av alle brukerne. Alle må derfor rette seg etter pålegg fra vaktmester/hallbetjent. Kjefting eller ufin oppførsel overfor vaktmester er helt uakseptabelt og kan føre til dispilnærforføyning overfor klubb og spiller.

Utleievirksomheten blir organisert enklest mulig. Dette betyr at skal vi klare å drive hallen på en forsvarlig måte er vi avhengig av at våre leietakere innretter seg etter de retningslinjene som er fastsatt.

Husk at idretten selv har eierinteresser i hallen.

Hvis det skulle oppstå behov for å få kontakt med ansvarlige personer finnes telefonliste til disse oppslått på egen tavle i gangen til garderobene.

Fordelinger i kjernetider:.
 • Ungdomsfotball (13-16 år) prioriteres i tiden før kl 18:00 (fra 2005 - 17:30)
 • Voksenfotball prioriteres deretter (junior, dame og A-lag)
 • Lag i de høye divisjonene prioriteres foran lag i lavere divisjoner
 • Tiden mellom (fra 2005 - 17:30) 18:00 - 22:00 skal være forbeholdt voksenfotball
 • Lag som er tilsluttet Troms fotballkrets prioriteres foran andre lag
 • Lenvik kommune har økonomisk ansvar for hallen, og klubber fra kommunen prioriteres derfor
 • Det bør hensyntas hvor mange lag klubbene hadde ved siste års serie

Tilleggsforslag (opp til diskusjon):

 • Det bør tas hensyn til avstander mtp tidspunkt for trening (aldersbestemt).
 • Det bør tas med i vurderingen muligheter klubbene har/ikke har til å trene i idrettshaller.
 • Det bør i løpet av f.eks. en 5-årsperiode søke å utligne lite treningstid/ugunstig treningstid. F.eks. må klubbene påregne seg med jevne mellomrom noe ugunstige treningstider. Dette må "fordeles" mellom klubbene over tid.

Helgetiltak som skal prioriteres:

 • Kretslag
 • Vinterserien
 • Coca-cola cup
 • Mars Cup